Postupak provođenja Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjavanja zamjenske kvote -naputak o provođenju

VIVO obrt za usluge nudi mogućnost sklapanja Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18 i 32/20). Sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom ((NN 44/14, 2/15, 75/18, 120/18 i 37/20), obveznik ispunjenja kvote je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika. Kvota se određuje u visini 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca.

Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti zaposliti osobu s invaliditetom, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjenja zamjenske kvote ugovaranjem poslovne suradnje.

Ugovor se može sklopiti na rok od 1 do 12 mjeseci, ovisno o potrebama naručitelja. Ukupna vrijednost ugovora mora iznositi najmanje 20% minimalne mjesečne plaće (4.250,00 kn je bruto minimalna plaća od 01.01.2021.), za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac  morao zaposliti unutar propisane kvote.

PRIMJER – ukoliko je naručitelj u obvezi zaposliti jednu osobu s invaliditetom, mjesečni iznos Ugovora iznosi najmanje 850,00 kn bez PDV-a, što je jednako iznosu novčane naknade zbog neispunjenja zamjenske kvote kojeg plaća poslodavac. Zaključenjem ugovora  o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, poslodavac ima mogućnost uz ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja ugovoriti izvršenje usluge Obrta VIVO za usluge. Ugovor se sastavlja u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava dva primjerka, a obvezni dio ugovora je ponuda Izvršitelja.

Podaci potrebni za sklapanje ugovora:

 • Vremensko razdoblje na koje se sklapa ugovor
 • Iznos ugovora (bez PDV-a), ovisno o potrebama naručitelja
 • Dokumentacija potrebna za izradu ugovora (preslike)
 • Izvadak iz Obrtnog registra
 • Ponuda izvršitelja
 • Nakon što je Ugovor obostrano potpisan i ovjeren, jedan primjerak se prilaže uz popunjeni Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote, te se u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, a najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za slijedeći mjesec predaje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zamjenska kvota postaje važeća od mjeseca primitka Ugovora s obrascem najave.
 • Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote (N-IZK) će za Vas pripremiti Obrt VIVO
 • U slučaju izmjena i dopuna elemenata Ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak Ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od 15 dana zajedno s obrascem za najavu. Dodatak Ugovoru postaje važeći za Zavod u mjesecu u kojem je zaprimljen.
 • Nakon što je usluga izvršena i fakturirana, naručitelj vrši uplatu, te izvršitelju dostavlja na ovjeru popunjeno Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza (što isto može pripremiti Obrt VIVO).
 • Obveznik je dužan u roku od 8 dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju  ugovornih obveza, a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, obrazac izvješća mora se podnijeti u roku od 8 dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote.
 • Obrazac Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza (I-IZK 1) također može pripremiti Obrt VIVO

Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.  Za sva pitanja u svrhu ispunjena zamjenske kvote stojim Vam na raspolaganju.