Sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18 i 32/20), te Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15, 75/18, 120/18 i 37/20) obveznik ispunjenja kvote je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika. Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih radnika.

Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti zaposliti osobu sa invaliditetom, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjenja zamjenske kvote i ugovaranjem poslovne suradnje sa samozaposlenom osobom sa invaliditetom.

Ugovor se može sklopiti na rok od 1 do 12 mjeseci, ovisno o potrebama, a da bi zamjensko ispunjenje bilo valjano ukupna vrijednost ugovora mora iznositi minimalno koliko je propisana kvota.

PRIMJER – ukoliko je naručitelj usluga u obvezi zaposliti jednu osobu sa invaliditetom, mjesečni iznos kvote iznosi 937,50 kn, Ugovor o poslovnoj suradnji između Naručitelja i Izvršitelja mora iznositi najmanje 937,50 kn bez PDV-a i klijent je ispunio svoju obvezu kvotnog zapošljavanja na zamjenski način. Ugovor se sastavlja prema potrebi u dva ili četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava potreban broj primjeraka za sebe, a obvezni dio ugovora je ponuda Izvršitelja.

Podaci potrebni za sklapanje ugovora:

  • Predmet Ugovora i rok
  • Iznos ugovora (bez PDV-a)
  • Ponuda izvršitelja
  • Nakon što je Ugovor obostrano potpisan i ovjeren, jedan primjerak se prilaže uz popunjeni Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote (N-IZK), te se u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora predaje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zamjenska kvota postaje važeća od mjeseca primitka Ugovora s obrascem najave.
  • U slučaju izmjena i dopuna elemenata Ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak Ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od 15 dana zajedno s obrascem za najavu.
  • Nakon što je usluga izvršena, račun izdan, naručitelj vrši uplatu, a Izvršitelj dostavlja ovjereno Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.
  • Obveznik kvote odnosno Naručitelj usluge je dužan u roku od 8 dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.
  • Obrt VIVO je na raspolaganju oko sve potrebne dokumentacije

Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.